Sportslig plan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sportslig plan Harstad Svømmeklubb 2021 – 2024

 1. Innledning

Harstad Svømmeklubb ble stifte 16.4.1922 av Gregus Stornes. Driver i dag sin hovedvirksomhet i Grottebadet hvor det trenes daglig.

De siste årene har klubben vært en av Nord Norges ledende klubber sportslig sett. Har oppnådd gode resultater i NM og på andre stevner.

Denne plan er basert på NSFs veiledningshefte. Den er utarbeidet av klubbens styre og trenerteam, og er et resultat av ny prosess, samt oppsamling av eksisterende utarbeidet materiale.

Harstad svømmeklubb har definert seg som «Konkurranseklubben»

 • Har til hensikt å utvikle og ivareta utøverne som konkurrerer aktivt på regionalt og nasjonalt nivå (Regionale stevner, LÅMØ, ÅM, UM, NM).
 • Målet vårt er å gi tilbud til svømmerne i henhold til det nivå de ønsker å oppnå. Ta vare på alle uavhengig av nivå.

Hovedmål:

Harstad Svømmeklubb skal være en hovedaktør for utvikling av svømming til en betydelig bredde- og konkurranseidrett, gjennom samarbeid med andre og i egen regi.

For å nå dette hovedmålet har vi satt følgende delmål for perioden

 1. Sportslige mål
  • Minimum 2 jenter og 2 gutter med på LÅMØ yngste klasse hvert år.
  • Minimum 1 utøver med på ÅM hvert år.
  • Stafettlag UM / NM. Jr. innen 5 år.
   • Gjøres gjennom trening i henhold til avtalte utviklingsmål for hver gruppe.
 1. Å skape idrettsglede, samhold og mestring slik at utøverne kan nå sine egne definerte mål.
  • Bevisstgjøre alle trenere på at de og utøverne utgjør et felles hele – en klubb der vi alle viser omsorg og respekt for hverandre.
  • Begynne hver trening med å si «så hyggelig å se deg», samt avslutte med å trekke frem minimum et positivt trekk ved utøveren.
  • Gjennomføre en felles økt på tvers av partiene minimum en gang pr. andre måned der de eldre får ansvaret for å arrangere for / instruere de yngre svømmerne for å bli bevisst sin rolle som forbilde.
  • Gjennomføre utøversamtaler mellom trener og utøvere minimum en gang pr. sesong der man snakker om;                           a. Utøvernes treningsmål.                                                                        b. Utøvers og treners tanker om forbedringsmuligheter på            teknikk, styrke og bevegelighet.                                                                c. Evaluerer psykososial trivsel og motivasjon for videre innsats.
  • Evalueres 2 ganger årlig.
 1. Tilby trenerutdanning hvert år.
 •  Styret i klubben lager en plan for trener rekruttering slik at klubben kan opprettholde ønsket aktivitet.
 • Styret i klubben informerer medlemmer om kurs tidlig 1.kvartal hvert år. De som tilbys trener kurs må være forberedt på å “gi noe igjen” i form av å påta seg ansvar for en gruppe.
 • Bestemmes omfang kurs gjennom året i løpet av første kvartal hvert år.
 • Klubbens styret skal ha et kontinuerlig fokus på å skaffe nok trenerne, samt kontinuerlig utvikling av sine trenerne.
 • Målet er god kompetanse på alle grupper.

Visjon

Harstad Svømmeklubb skal være den mest fremgangsrike klubben i Nord Norge, sportslig, organisatorisk og sosialt.

 

Verdier

Inkluderende: 

 • Alle medlemmer skal føle seg inkludert i klubbens aktiviteter.

Utviklende:

 • Utøvere og trenere i Harstad Svømmeklubb skal være i en jevnlig utviklingsprosess.

Respekt:

 • Klubbens medlemmer skal vise respekt for hverandre og være gode forbilder.

Glede:

 • Gjennom klubbens aktiviteter skal medlemmene oppleve glede og ha det gøy i lag.
 1. Konkurranseavdeling / partier / fokusområder.
Parti Dager trening Meter / time Vann økter Landtrening
A 6 3000 – 3500 6 – 10 2 – 4
B 5 2500 – 3000 4 – 7 1 – 3
C 4 2000 – 2500 3 – 5 1 – 2
D 2 – 3 700 – 1500 2 -3 På kant før trening
E 1 – 2 400 – 800 1 – 2 På kant før trening

  Generelt øker man med ca 10% trening hvert år.

A parti

Svømmerne må være gamle nok til å delta på, og eventuelt kvalifisere seg til NM (13 år).

Utøveren skal beherske alle konkurranseøvelser og ha nærmest feilfri teknikk. Utøveren skal ha kunnskap om 24 – timers utøveren.

Stevnefokus er UM, NM – junior og senior, nasjonale og eventuelt internasjonale stevner.

B parti

Svømmerne må være gamle nok til å delta på LÅMØ (11 år).

Utøveren skal beherske alle konkurranseøvelser og ha god teknikk og teknikkforståelse. Utøveren skal være i stand til å forberede seg til trening og konkurranse selv.

Stevnefokus er LÅMØ / ÅM.

C parti

Utøvere som ønsker å ta steget fra svømming til fokusert konkurransesvømming. Utøveren skal ha jevnt over gode teknikkferdigheter i alle svømmearter.

Stevnefokus er LÅMØ.

D parti

Svømmerne i denne gruppen forberedes for approbert konkurranse (9 år og eldre).

Svømmerne skal lære å utvikle gode treningsrutiner og ønske å være i gruppen for å trene.

Utøveren skal ha god pusteteknikk og vendeteknikk i alle svømmearter, og skal med trening legge grunnlaget for utholdenhet i svømmingen.

Stevnefokus er approberte stevner.

E parti

Svømmerne går gjennom grunnleggende teknikktrening i rygg og crawl. Teknikken skal videreutvikles slik at utøveren er i stand til å møte nye utfordringer og svømme lengre distanser.

Stevnefokus er klubb- og rekrutt stevner, samt approberte stevner for de som er gamle nok.

 

Forbedrings- og oppmøtemål pr. gruppe

Ikke satt definitivt oppmøtekrav, men utøverne får tilbud om å trene nok og hensiktsmessig i forhold til det nivå de er på og ønsker å være på selv. For at en gruppe skal fungere og utvikles må utøvere ønske å komme på trening, gi av seg selv, og bidra når de er der.  Trener for hver gruppe avgjør i samråd med hovedtrener om den enkelte svømmer har bidratt nok til å delta på de forskjellige aktiviteter. Vil legges vekt på treningsoppmøte og innstas sammen med resultater. Det vil si at resultater alene ikke er grunn nok til f.eks. å få delta på NM.

I tillegg til de ukentlige treninger kommer det gjerne samlinger i ferier, temasamling og konkurranser.  Landtrening er en del av treningen. Ferier brukes ofte til å trene mer, og er perioder som skaper stor fremgang. Ferie for en konkurranseutøver er i første omgang om sommeren ca. 4 uker, og i julen (ca.1 uke). Er utøvere skadet forventes de å trene det som er mulig, eller alternativt, fortrinnsvis sammen med gruppen og i samråd med trener.

Teknikkmål pr gruppe

Harstads svømmere skal ha gode tekniske ferdigheter på sine respektive nivå. Våre utøvere skal gjenkjennes på effektiv og god svømmestil, gode vendinger, starter og undervannsarbeid.

Konsekvenser av målsetning

Vi må ha god kompetanse på trenerne på alle nivåer. Trenerne må ha ønske om utvikling av egne trenerferdigheter slik at målene for hver gruppe kan nås.

Kriterier for flytting av utøverne mellom

Konkurransegruppene bør først og fremst bestå av svømmere som ønsker å utvikle seg som konkurransesvømmer. Opprykk til gruppen over vurderes av klubbens hovedtrener i samråd med trener for aktuell utøver. I utgangspunktet gjøres endringer på partier ved sesongstart, men det er også muligheter for individuell vurdering i løpet av sesongen.

Utviklingstrapp

I Harstad skal vi ha fokus på å ha teknisk dyktige svømmere i et godt miljø med fokus på utvikling og mestring. Konkurransegruppene skal ha et tilbud med trenere, og en progresjon som gjør at de kan ha mulighet til å utvikles som svømmere på det nivået de selv ønsker. Utviklingstrappen er basert på NSFs utviklingstrapp, men er tilpasset klubbens grupper og vår treningsfilosofi.

Helt enkelt baseres denne på at en følger følgende progresjon:

 • All trening skal ha fokus på kvalitet og mestring.
 • Utøvere skal lære å ha riktig adferd på trening.
 • Utøverne skal lære teknikk og ha et høyt ferdighetsnivå (og fokusnivå).
 • Utøvere skal trene gradvis mer og mer, men alltid basert på individuell tilpasning. Med en god opplæring og bakgrunn vil en kunne få høyere utbytte av økt mengde.

Treningsinnhold

NSF´s utviklingstrapp er retningsgivende.

Testing

Her benyttes NSF´s testbatteri. Hver enkelt trener kan også bruke de tester de finner nødvendig for å evaluere utviklingen av gruppen.

Evaluering

Hver sesong evalueres for å sikre at vi er på riktig vei.